Zaloguj sieZarejestruj sie

Książki

informatyka

programowanie

Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha

sep

Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha

Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha

John Walkenbach

Wydawca: Helion
Data wydania: 2011-01-24
ISBN: 978-83-246-2863-6
Liczba stron: 1016
Format: 17,2 x 24,5 cm
Rodzaj oprawy: twarda


Produkt obecnie niedostępny
Nasza cena
99,00 zł
sep
sep

Opis produktu Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha:

Spis treści:

O autorze (19)

Przedmowa (21)

Część I: Podstawowe informacje (29)

Rozdział 1. Skąd się wziął Excel 2007? (31)

* Krótka historia arkuszy kalkulacyjnych (31)
o Wszystko zaczęło się od programu VisiCalc (31)
o Lotus 1-2-3 (32)
o Quattro Pro (35)
o Microsoft Excel (36)
* Excel jako dobre narzędzie dla projektantów aplikacji (41)
* Rola Excela w strategii Microsoftu (43)

Rozdział 2. Program Excel w zarysie (45)

* Myślenie w kategoriach obiektów (45)
* Skoroszyty (46)
o Arkusze (46)
o Arkusze wykresów (48)
o Arkusze makr XLM (49)
o Arkusze dialogowe programów Excel 5 i 95 (50)
* Interfejs użytkownika programu Excel (50)
o Wprowadzenie do Wstążki (51)
o Menu podręczne i minipasek narzędzi (57)
o Okna dialogowe (58)
o Skróty klawiszowe (59)
o Tagi inteligentne (59)
o Panel zadań (60)
* Dostosowywanie wyświetlania do własnych potrzeb (61)
* Wprowadzanie danych (61)
* Formuły, funkcje i nazwy (61)
* Zaznaczanie obiektów (63)
* Formatowanie (64)
* Opcje ochrony (65)
o Ochrona formuł przed nadpisaniem (65)
o Ochrona struktury skoroszytu (66)
o Ochrona skoroszytu przy użyciu hasła (66)
o Ochrona kodu VBA przy użyciu hasła (67)
* Wykresy (68)
* Kształty i obiekty typu SmartArt (68)
* Dostęp do baz danych (69)
o Arkuszowe bazy danych (69)
o Zewnętrzne bazy danych (70)
* Funkcje internetowe (71)
* Narzędzia analizy danych (72)
* Dodatki (73)
* Makra i programowanie (74)
* Zgodność formatu plików (74)
* System pomocy Excela (74)

Rozdział 3. Wybrane zasady stosowania formuł (77)

* Formuły (77)
* Obliczanie formuł (78)
* Odwołania do komórki lub zakresu (79)
o Dlaczego warto używać odwołań, które nie są względne? (79)
o Notacja W1K1 (80)
o Odwołania do innych arkuszy lub skoroszytów (81)
* Zastosowanie nazw (83)
o Nadawanie nazw komórkom i zakresom (83)
o Nadawanie nazw istniejącym odwołaniom (83)
o Stosowanie nazw z operatorem przecięcia (84)
o Nadawanie nazw kolumnom i wierszom (85)
o Obszar obowiązywania nazw (85)
o Nadawanie nazw stałym (86)
o Nadawanie nazw formułom (87)
o Nadawanie nazw obiektom (88)
* Błędy występujące w formułach (89)
* Formuły tablicowe (89)
o Przykładowa formuła tablicowa (90)
o Kalendarz oparty na formule tablicowej (91)
o Zalety i wady formuł tablicowych (92)
* Metody zliczania i sumowania (93)
o Przykłady formuł zliczających (94)
o Przykłady formuł sumujących (95)
o Inne narzędzia zliczające (95)
* Przetwarzanie daty i czasu (96)
o Wprowadzanie daty i czasu (96)
o Przetwarzanie dat sprzed roku 1900 (97)
* Tworzenie megaformuł (98)

Rozdział 4. Pliki programu Excel (101)

* Uruchamianie Excela (101)
* Formaty plików (103)
o Formaty plików obsługiwane w programie Excel (104)
o Formaty plików tekstowych (104)
o Formaty plików baz danych (104)
o Inne formaty plików (105)
* Praca z plikami szablonów (106)
o Przeglądanie dostępnych szablonów (108)
o Tworzenie szablonów (109)
o Tworzenie szablonów skoroszytu (110)
* Budowa plików programu Excel (111)
o Zaglądamy do wnętrza pliku (112)
o Dlaczego format pliku jest taki ważny? (115)
* Plik OfficeUI (116)
* Plik XLB (117)
* Pliki dodatków (117)
* Ustawienia Excela w rejestrze systemu Windows (118)
o Rejestr systemu Windows (118)
o Ustawienia Excela (120)

Część II: Projektowanie aplikacji w Excelu (123)

Rozdział 5. Czym jest aplikacja arkusza kalkulacyjnego? (125)

* Aplikacje arkuszy kalkulacyjnych (125)
* Projektant i użytkownik końcowy (126)
o Kim są projektanci i czym się zajmują? (127)
o Klasyfikacja użytkowników arkuszy kalkulacyjnych (128)
o Odbiorcy aplikacji arkusza kalkulacyjnego (129)
* Rozwiązywanie problemów przy użyciu Excela (129)
* Podstawowe kategorie arkuszy kalkulacyjnych (130)
o Arkusze robocze (131)
o Arkusze przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (131)
o Aplikacje jednego użytkownika (132)
o Aplikacje typu "spaghetti" (132)
o Aplikacje narzędziowe (133)
o Dodatki zawierające funkcje arkusza (133)
o Arkusze jednoblokowe (134)
o Modele warunkowe (134)
o Aplikacje bazodanowe (przechowujące i udostępniające dane) (134)
o Aplikacje komunikujące się z bazami danych (135)
o Aplikacje "pod klucz" (135)

Rozdział 6. Podstawy projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego (137)

* Podstawowe etapy projektowania (137)
* Określanie wymagań użytkownika (138)
* Planowanie aplikacji spełniającej wymagania użytkownika (139)
* Wybieranie odpowiedniego interfejsu użytkownika (141)
o Dostosowywanie Wstążki do potrzeb użytkownika (144)
o Dostosowywanie menu podręcznego do potrzeb użytkownika (144)
o Tworzenie klawiszy skrótu (145)
o Tworzenie niestandardowych okien dialogowych (146)
o Zastosowanie formantów ActiveX w arkuszu (146)
o Rozpoczęcie prac projektowych (148)
* Zadania realizowane z myślą o końcowym użytkowniku (149)
o Testowanie aplikacji (149)
o Uodpornianie aplikacji na błędy popełniane przez użytkownika (150)
o Nadawanie aplikacji przyjaznego, intuicyjnego i estetycznego wyglądu (152)
o Tworzenie systemu pomocy i dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika (154)
o Dokumentowanie prac projektowych (155)
o Przekazanie aplikacji użytkownikom (155)
o Aktualizacja aplikacji (kiedy to konieczne) (156)
* Pozostałe kwestie dotyczące projektowania (156)
o Wersja Excela zainstalowana przez użytkownika (157)
o Wersje językowe (157)
o Wydajność systemu (157)
o Tryby karty graficznej (158)

Część III: Język Visual Basic for Applications (159)

Rozdział 7. Wprowadzenie do języka VBA (161)

* Podstawowe informacje o języku BASIC (161)
* Język VBA (162)
o Modele obiektowe (162)
o Porównanie języka VBA z językiem XLM (162)
* Wprowadzenie do języka VBA (163)
* Edytor VBE (165)
o Wyświetlanie karty Deweloper (166)
o Uruchamianie edytora VBE (167)
o Okna edytora VBE (167)
* Tajemnice okna Project Explorer (169)
o Dodawanie nowego modułu VBA (170)
o Usuwanie modułu VBA (171)
o Eksportowanie i importowanie obiektów (171)
* Tajemnice okna Code (171)
o Minimalizacja i maksymalizacja okien (172)
o Przechowywanie kodu źródłowego języka VBA (172)
o Wprowadzanie kodu źródłowego języka VBA (173)
* Dostosowywanie edytora Visual Basic (179)
o Karta Editor (180)
o Karta Editor Format (183)
o Karta General (184)
o Zastosowanie karty Docking (185)
* Rejestrator makr Excela (185)
o Co właściwie zapisuje rejestrator makr? (186)
o Odwołania względne czy bezwzględne? (187)
o Opcje związane z rejestrowaniem makr (191)
o Modyfikowanie zarejestrowanych makr (191)
* Obiekty i kolekcje (192)
o Hierarchia obiektów (193)
o Kolekcje (194)
o Odwoływanie się do obiektów (195)
* Właściwości i metody (196)
o Właściwości obiektów (196)
o Metody obiektowe (197)
* Tajemnice obiektu Comment (198)
o Pomoc dla obiektu Comment (199)
o Właściwości obiektu Comment (199)
o Metody obiektu Comment (199)
o Kolekcja Comments (201)
o Właściwość Comment (202)
o Obiekty zawarte w obiekcie Comment (202)
o Sprawdzanie, czy komórka posiada komentarz (203)
o Dodawanie nowego obiektu Comment (204)
* Kilka przydatnych właściwości obiektu Application (205)
* Tajemnice obiektów Range (206)
o Właściwość Range (207)
o Właściwość Cells (209)
o Właściwość Offset (210)
* Co należy wiedzieć o obiektach? (212)
o Podstawowe zagadnienia, które należy zapamiętać (212)
o Dodatkowe informacje na temat obiektów i właściwości (213)

Rozdział 8. Podstawy programowania w języku VBA (217)

* Przegląd elementów języka VBA (217)
* Komentarze (219)
* Zmienne, typy danych i stałe (220)
o Definiowanie typów danych (222)
o Deklarowanie zmiennych (222)
o Zasięg zmiennych (226)
o Zastosowanie stałych (229)
o Praca z łańcuchami tekstu (232)
o Przetwarzanie dat (232)
* Instrukcje przypisania (233)
* Tablice (235)
o Deklarowanie tablic (236)
o Deklarowanie tablic wielowymiarowych (236)
o Deklarowanie tablic dynamicznych (237)
* Zmienne obiektowe (237)
* Typy danych definiowane przez użytkownika (238)
* Wbudowane funkcje VBA (239)
* Praca z obiektami i kolekcjami (242)
o Konstrukcja With ... End With (242)
o Konstrukcja For Each ... Next (243)
* Sterowanie wykonywaniem procedur (244)
o Polecenie GoTo (245)
o Konstrukcja If ... Then (245)
o Konstrukcja Select Case (249)
o Wykonywanie bloku instrukcji w ramach pętli (252)

Rozdział 9. Tworzenie procedur w języku VBA (261)

* Kilka słów o procedurach (261)
o Deklarowanie procedury Sub (262)
o Zasięg procedury (263)
* Wykonywanie procedur Sub (264)
o Uruchamianie procedury przy użyciu polecenia Run Sub/UserForm (265)
o Uruchamianie procedury z poziomu okna dialogowego Makro (265)
o Uruchamianie procedury przy użyciu skrótu z klawiszem Ctrl (266)
o Uruchamianie procedury za pomocą Wstążki (267)
o Uruchamianie procedur za pośrednictwem niestandardowego menu podręcznego (267)
o Wywoływanie procedury z poziomu innej procedury (267)
o Uruchamianie procedury poprzez kliknięcie obiektu (271)
o Wykonywanie procedury po wystąpieniu określonego zdarzenia (273)
o Uruchamianie procedury z poziomu okna Immediate (274)
* Przekazywanie argumentów procedurom (275)
* Metody obsługi błędów (278)
o Przechwytywanie błędów (278)
o Przykłady kodu źródłowego obsługującego błędy (279)
* Praktyczny przykład wykorzystujący procedury Sub (282)
o Cel (283)
o Wymagania projektowe (283)
o Co już wiesz (283)
o Podejście do zagadnienia (284)
o Co musimy wiedzieć? (285)
o Wstępne rejestrowanie makr (285)
o Wstępne przygotowania (286)
o Tworzenie kodu źródłowego (288)
o Tworzenie procedury sortującej (289)
o Dodatkowe testy (292)
o Usuwanie problemów (293)
o Dostępność narzędzia (296)
o Ocena projektu (296)

Rozdział 10. Tworzenie funkcji w języku VBA (299)

* Porównanie procedur Sub i Function (299)
* Dlaczego tworzymy funkcje niestandardowe? (300)
* Twoja pierwsza funkcja (301)
o Zastosowanie funkcji w arkuszu (301)
o Zastosowanie funkcji w procedurze języka VBA (302)
o Analiza funkcji niestandardowej (302)
* Procedury Function (304)
o Zasięg funkcji (306)
o Wywoływanie procedur Function (306)
* Argumenty funkcji (310)
* Przykłady funkcji (311)
o Funkcja bezargumentowa (311)
o Funkcja jednoargumentowa (313)
o Funkcje z dwoma argumentami (316)
o Funkcja pobierająca tablicę jako argument (317)
o Funkcje z argumentami opcjonalnymi (318)
o Funkcje zwracające tablicę VBA (319)
o Funkcje zwracające wartość błędu (322)
o Funkcje o nieokreślonej liczbie argumentów (323)
* Emulacja funkcji arkuszowej SUMA (324)
* Rozszerzone funkcje daty (327)
* Wykrywanie i usuwanie błędów w funkcjach (329)
* Okno dialogowe Wstawianie funkcji (330)
o Zastosowanie metody MacroOptions (332)
o Definiowanie kategorii funkcji (333)
o Dodawanie opisu funkcji (334)
* Zastosowanie dodatków do przechowywania funkcji niestandardowych (335)
* Korzystanie z Windows API (336)
o Przykłady zastosowania funkcji interfejsu API systemu Windows (336)
o Identyfikacja katalogu domowego systemu Windows (337)
o Wykrywanie wciśnięcia klawisza Shift (338)
o Dodatkowe informacje na temat funkcji interfejsu API (339)

Rozdział 11. Przykłady i techniki programowania w języku VBA (341)

* Nauka poprzez praktykę (341)
* Przetwarzanie zakresów (342)
o Kopiowanie zakresów (342)
o Przenoszenie zakresów (344)
o Kopiowanie zakresu o zmiennej wielkości (344)
o Zaznaczanie oraz identyfikacja różnego typu zakresów (345)
o Wprowadzanie wartości do komórki (346)
o Wprowadzanie wartości do następnej pustej komórki (348)
o Wstrzymywanie działania makra w celu umożliwienia pobrania zakresu wyznaczonego przez użytkownika (350)
o Zliczanie zaznaczonych komórek (351)
o Określanie typu zaznaczonego zakresu (352)
o Wydajne przetwarzanie komórek zaznaczonego zakresu przy użyciu pętli (353)
o Usuwanie wszystkich pustych wierszy (356)
o Powielanie wierszy (357)
o Określanie, czy zakres zawiera się w innym zakresie (358)
o Określanie typu danych zawartych w komórce (359)
o Odczytywanie i zapisywanie zakresów (360)
o Lepsza metoda zapisywania zakresu (361)
o Przenoszenie zawartości tablic jednowymiarowych (363)
o Przenoszenie zawartości zakresu do tablicy typu Variant (363)
o Zaznaczanie komórek na podstawie wartości (364)
o Kopiowanie nieciągłego zakresu komórek (365)
* Przetwarzanie skoroszytów i arkuszy (367)
o Zapisywanie wszystkich skoroszytów (367)
o Zapisywanie i zamykanie wszystkich skoroszytów (368)
o Ukrywanie wszystkich komórek arkusza poza zaznaczonym zakresem (368)
o Synchronizowanie arkuszy (369)
* Techniki programowania w języku VBA (370)
o Przełączanie wartości właściwości typu logicznego (370)
o Określanie liczby drukowanych stron (371)
o Wyświetlanie daty i czasu (372)
o Pobieranie listy czcionek (373)
o Sortowanie tablicy (374)
o Przetwarzanie grupy plików (376)
* Ciekawe funkcje, których możesz użyć w swoich projektach (378)
o Funkcja FileExists (378)
o Funkcja FileNameOnly (378)
o Funkcja PathExists (379)
o Funkcja RangeNameExists (379)
o Funkcja SheetExists (380)
o Funkcja WorkbookIsOpen (381)
o Pobieranie wartości z zamkniętego skoroszytu (381)
* Użyteczne, niestandardowe funkcje arkuszowe (382)
o Funkcje zwracające informacje o formatowaniu komórki (382)
o Gadający arkusz? (384)
o Wyświetlanie daty zapisania lub wydrukowania pliku (384)
o Obiekty nadrzędne (385)
o Zliczanie komórek, których wartości zawierają się pomiędzy dwoma wartościami (386)
o Wyznaczanie ostatniej niepustej komórki kolumny lub wiersza (387)
o Czy dany łańcuch tekstu jest zgodny z wzorcem? (388)
o Wyznaczanie n-tego elementu łańcucha (390)
o Zamiana wartości na słowa (390)
o Funkcja wielofunkcyjna (391)
o Funkcja SheetOffset (392)
o Zwracanie maksymalnej wartości ze wszystkich arkuszy (393)
o Zwracanie tablicy zawierającej unikatowe, losowo uporządkowane liczby całkowite (394)
o Porządkowanie zakresu w losowy sposób (395)
* Wywołania funkcji interfejsu Windows API (396)
o Określanie skojarzeń plików (397)
o Pobieranie informacji o napędach dyskowych (397)
o Pobieranie informacji dotyczących drukarki domyślnej (398)
o Pobieranie informacji o aktualnej rozdzielczości karty graficznej (399)
o Dodanie dźwięku do aplikacji (400)
o Odczytywanie zawartości rejestru systemu Windows i zapisywanie w nim danych (402)

Część IV: Praca z formularzami UserForm (405)

Rozdział 12. Tworzenie własnych okien dialogowych (407)

* Zanim rozpoczniesz tworzenie formularza UserForm (407)
* Okno wprowadzania danych (407)
o Funkcja InputBox języka VBA (408)
o Metoda InputBox Excela (409)
* Funkcja MsgBox języka VBA (412)
* Metoda GetOpenFilename programu Excel (415)
* Metoda GetSaveAsFilename programu Excel (419)
* Okno wybierania katalogu (419)
* Wyświetlanie wbudowanych okien dialogowych Excela (420)
* Wyświetlanie formularza danych (421)
o Wyświetlanie formularza wprowadzania danych (423)
o Wyświetlanie formularza wprowadzania danych za pomocą VBA (424)

Rozdział 13. Wprowadzenie do formularzy UserForm (425)

* Jak Excel obsługuje niestandardowe okna dialogowe (425)
* Wstawianie nowego formularza UserForm (426)
* Dodawanie formantów do formularza UserForm (426)
* Formanty okna Toolbox (428)
o Formant CheckBox (428)
o Formant ComboBox (429)
o Formant CommandButton (429)
o Formant Frame (429)
o Formant Image (429)
o Formant Label (429)
o Formant ListBox (429)
o Formant MultiPage (430)
o Formant OptionButton (430)
o Formant RefEdit (430)
o Formant ScrollBar (430)
o Formant SpinButton (430)
o Formant TabStrip (430)
o Formant TextBox (431)
o Formant ToggleButton (431)
* Modyfikowanie formantów formularza UserForm (432)
* Modyfikowanie właściwości formantów (432)
o Zastosowanie okna Properties (432)
o Wspólne właściwości (435)
o Uwzględnienie wymagań użytkowników preferujących korzystanie z klawiatury (435)
* Wyświetlanie formularza UserForm (438)
o Wyświetlanie niemodalnych okien formularzy UserForm (438)
o Wyświetlanie formularza UserForm na podstawie zmiennej (439)
o Ładowanie formularza UserForm (439)
o Procedury obsługi zdarzeń (439)
* Zamykanie formularza UserForm (439)
* Przykład tworzenia formularza UserForm (441)
o Tworzenie formularza UserForm (441)
o Tworzenie kodu procedury wyświetlającej okno dialogowe (444)
o Testowanie okna dialogowego (444)
o Dodawanie procedur obsługi zdarzeń (445)
o Sprawdzanie poprawności danych (447)
o Zakończenie tworzenia okna dialogowego (447)
* Zdarzenia powiązane z formularzem UserForm (447)
o Zdobywanie informacji na temat zdarzeń (448)
o Zdarzenia formularza UserForm (449)
o Zdarzenia związane z formantem SpinButton (449)
o Współpraca formantu SpinButton z formantem TextBox (451)
* Odwoływanie się do formantów formularza UserForm (453)
* Dostosowywanie okna Toolbox do własnych wymagań (454)
o Dodawanie nowych kart (455)
o Dostosowywanie lub łączenie formantów (455)
o Dodawanie nowych formantów ActiveX (456)
* Tworzenie szablonów formularzy UserForm (457)
* Lista kontrolna tworzenia i testowania formularzy UserForm (458)

Rozdział 14. Przykłady formularzy UserForm (459)

* Tworzenie formularza UserForm pełniącego funkcję menu (459)
o Zastosowanie w formularzu UserForm formantów CommandButton (460)
o Zastosowanie w formularzu UserForm formantu ListBox (460)
* Zaznaczanie zakresów przy użyciu formularza UserForm (461)
* Tworzenie okna powitalnego (463)
* Wyłączanie przycisku Zamknij formularza UserForm (465)
* Zmiana wielkości formularza UserForm (466)
* Powiększanie i przewijanie arkusza przy użyciu formularza UserForm (468)
* Zastosowania formantu ListBox (470)
o Tworzenie listy elementów formantu ListBox (471)
o Identyfikowanie zaznaczonego elementu listy formantu ListBox (475)
o Identyfikowanie wielu zaznaczonych elementów listy formantu ListBox (475)
o Wiele list w jednej kontrolce ListBox (476)
o Przenoszenie elementów listy formantu ListBox (478)
o Zmiana kolejności elementów listy formantu ListBox (479)
o Wielokolumnowe formanty ListBox (480)
o Zastosowanie formantu ListBox do wybierania wierszy arkusza (482)
o Uaktywnianie arkusza za pomocą formantu ListBox (484)
* Zastosowanie formantu MultiPage na formularzach UserForm (487)
* Korzystanie z formantów zewnętrznych (488)
* Animowanie etykiet (490)

Rozdział 15. Zaawansowane techniki korzystania z formularzy UserForm (493)

* Niemodalne okna dialogowe (493)
* Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania (497)
o Tworzenie samodzielnego wskaźnika postępu zadania (498)
o Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania za pomocą formantu MultiPage (502)
o Wyświetlanie wskaźnika postępu zadania bez korzystania z kontrolki MultiPage (504)
* Tworzenie kreatorów (505)
o Konfigurowanie formantu MultiPage w celu utworzenia kreatora (506)
o Dodawanie przycisków do formularza UserForm kreatora (507)
o Programowanie przycisków kreatora (508)
o Zależności programowe w kreatorach (509)
o Wykonywanie zadań za pomocą kreatorów (511)
* Emulacja funkcji MsgBox (511)
o Emulacja funkcji MsgBox: kod funkcji MyMsgBox (512)
o Jak działa funkcja MyMsgBox (513)
o Wykorzystanie funkcji MyMsgBox do emulacji funkcji MsgBox (515)
* Formularz UserForm z formantami, których położenie można zmieniać (515)
* Formularz UserForm bez paska tytułowego (516)
* Symulacja paska narzędzi za pomocą formularza UserForm (518)
* Formularze UserForm z możliwością zmiany rozmiaru (520)
* Obsługa wielu przycisków formularza UserForm za pomocą jednej procedury obsługi zdarzeń (524)
* Wybór koloru za pomocą formularza UserForm (527)
* Wyświetlanie wykresów na formularzach UserForm (528)
o Zapisywanie wykresu w postaci pliku GIF (529)
o Modyfikacja właściwości Picture formantu Image (530)
* Tworzenie półprzezroczystych formularzy UserForm (530)
* Zaawansowane formularze danych (531)
o Opis ulepszonego formularza danych (533)
o Instalacja dodatku - ulepszonego formularza danych (533)
* Puzzle na formularzu UserForm (535)
* Wideo Poker na formularzu UserForm (536)

Część V: Zaawansowane techniki programowania (537)

Rozdział 16. Tworzenie narzędzi dla Excela w języku VBA (539)

* Kilka słów o narzędziach dla programu Excel (539)
* Zastosowanie języka VBA do tworzenia narzędzi (540)
* Co decyduje o przydatności narzędzia? (541)
* Operacje tekstowe: anatomia narzędzia (541)
o Kilka słów o programie Operacje tekstowe (542)
o Określenie wymagań dla narzędzia Operacje tekstowe (543)
o Skoroszyt narzędzia Operacje tekstowe (543)
o Jak działa narzędzie Operacje tekstowe? (544)
o Formularz UserForm dla narzędzia Operacje tekstowe (545)
o Moduł VBA Module1 (546)
o Moduł formularza UserForm1 (548)
o Poprawa wydajności narzędzia Operacje tekstowe (550)
o Zapisywanie ustawień narzędzia Operacje tekstowe (551)
o Implementacja procedury Cofnij (553)
o Wyświetlanie pliku pomocy (554)
o Umieszczanie poleceń na Wstążce (556)
o Ocena realizacji projektu (556)
o Działanie narzędzia Operacje tekstowe (558)
* Dodatkowe informacje na temat narzędzi Excela (558)

Rozdział 17. Tabele przestawne (559)

* Przykład prostej tabeli przestawnej (559)
o Tworzenie tabel przestawnych (560)
o Analiza zarejestrowanego kodu tworzenia tabeli przestawnej (561)
o Optymalizacja wygenerowanego kodu tworzącego tabelę przestawną (562)
* Tworzenie złożonych tabel przestawnych (565)
o Kod tworzący tabelę przestawną (567)
o Jak działa złożona tabela przestawna? (568)
* Jednoczesne tworzenie wielu tabel przestawnych (569)
* Tworzenie odwróconych tabel przestawnych (572)

Rozdział 18. Wykresy (575)

* Podstawowe wiadomości o wykresach (575)
o Lokalizacja wykresu (576)
o Rejestrator makr a wykresy (576)
o Model obiektu Chart (577)
* Tworzenie wykresów osadzonych na arkuszu danych (578)
* Tworzenie wykresu na arkuszu wykresu (579)
* Wykorzystanie VBA do uaktywnienia wykresu (580)
* Przenoszenie wykresu (582)
* Wykorzystanie VBA do deaktywacji wykresu (582)
* Sprawdzanie, czy wykres został uaktywniony (583)
* Usuwanie elementów z kolekcji ChartObjects lub Charts (584)
* Przetwarzanie wszystkich wykresów w pętli (585)
* Zmiana rozmiarów i wyrównywanie obiektów ChartObject (587)
* Eksportowanie wykresów (588)
o Eksportowanie wszystkich obiektów graficznych (589)
* Zmiana danych prezentowanych na wykresie (590)
o Modyfikacja danych wykresu na podstawie aktywnej komórki (592)
o Zastosowanie języka VBA do identyfikacji zakresu danych prezentowanych na wykresie (593)
* Wykorzystanie VBA do wyświetlania dowolnych etykiet danych na wykresie (596)
* Wyświetlanie wykresu w oknie formularza UserForm (598)
* Zdarzenia związane z wykresami (601)
o Przykład wykorzystania zdarzeń związanych z wykresami (601)
o Obsługa zdarzeń dla wykresów osadzonych (604)
o Przykład: zastosowanie zdarzeń dla wykresów osadzonych (606)
* Jak ułatwić sobie pracę z wykresami przy użyciu VBA? (608)
o Drukowanie wykresów osadzonych na arkuszu (608)
o Ukrywanie serii danych poprzez ukrywanie kolumn (608)
o Tworzenie wykresów, które nie są połączone z danymi (610)
o Wykorzystanie zdarzenia MouseOver do wyświetlania tekstu (611)
* Wykresy animowane (614)
o Przewijanie wykresów (615)
o Tworzenie wykresu krzywych hipocykloidalnych (617)
o Tworzenie wykresu-zegara (618)
* Tworzenie wykresu interaktywnego bez użycia VBA (619)
o Przygotowanie danych do utworzenia wykresu interaktywnego (620)
o Tworzenie przycisków opcji dla interaktywnego wykresu (620)
o Tworzenie listy miast dla wykresu interaktywnego (621)
o Tworzenie zakresów danych dla wykresu interaktywnego (621)
o Utworzenie wykresu interaktywnego (623)
* Tworzenie wykresów przebiegu w czasie (623)

Rozdział 19. Obsługa zdarzeń (627)

* Co powinieneś wiedzieć o zdarzeniach (627)
o Sekwencje zdarzeń (628)
o Gdzie należy umieścić procedury obsługi zdarzeń? (628)
o Wyłączanie obsługi zdarzeń (630)
o Wprowadzanie kodu procedury obsługi zdarzeń (631)
o Procedury obsługi zdarzeń z argumentami (632)
* Zdarzenia poziomu skoroszytu (634)
o Zdarzenie Open (634)
o Zdarzenie Activate (636)
o Zdarzenie SheetActivate (636)
o Zdarzenie NewSheet (636)
o Zdarzenie BeforeSave (637)
o Zdarzenie Deactivate (637)
o Zdarzenie BeforePrint (638)
o Zdarzenie BeforeClose (639)
* Zdarzenia poziomu arkusza (641)
o Zdarzenie Change (641)
o Monitorowanie zmian w wybranym zakresie komórek (642)
o Zdarzenie SelectionChange (647)
o Zdarzenie BeforeDoubleClick (648)
o Zdarzenie BeforeRightClick (648)
* Zdarzenia dotyczące wykresów (649)
* Zdarzenia dotyczące aplikacji (649)
o Włączenie obsługi zdarzeń poziomu aplikacji (651)
o Sprawdzanie, czy skoroszyt jest otwarty (653)
o Monitorowanie zdarzeń poziomu aplikacji (654)
* Zdarzenia dotyczące formularzy UserForm (655)
* Zdarzenia niezwiązane z obiektami (655)
o Zdarzenie OnTime (655)
o Zdarzenie OnKey (658)

Rozdział 20. Interakcje z innymi aplikacjami (663)

* Uruchamianie innych aplikacji z poziomu Excela (663)
o Zastosowanie funkcji Shell języka VBA (663)
o Zastosowanie funkcji ShellExecute interfejsu Windows API (665)
* Uaktywnianie aplikacji z poziomu Excela (667)
o Wykorzystanie instrukcji AppActivate (667)
o Uaktywnianie aplikacji pakietu Microsoft Office (668)
* Uruchamianie okien dialogowych Panelu sterowania (668)
* Wykorzystanie automatyzacji w programie Excel (669)
o Działania z obiektami innych aplikacji z wykorzystaniem automatyzacji (670)
o Wczesne i późne wiązanie (670)
o Funkcja GetObject a CreateObject (673)
o Prosty przykład późnego wiązania (673)
o Sterowanie Wordem z poziomu Excela (674)
o Zarządzanie Excelem z poziomu innej aplikacji (677)
* Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail z wykorzystaniem Outlooka (678)
* Wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami z poziomu Excela (682)
* Zastosowanie metody SendKeys (684)

Rozdział 21. Tworzenie i wykorzystanie dodatków (685)

* Czym są dodatki? (685)
o Porównanie dodatku ze standardowym skoroszytem (686)
o Po co tworzy się dodatki? (687)
* Menedżer dodatków Excela (688)
* Tworzenie dodatków (689)
* Przykład tworzenia dodatku (690)
o Tworzenie opisu dla dodatku (691)
o Tworzenie dodatku (692)
o Instalowanie dodatku (693)
o Testowanie dodatków (694)
o Dystrybucja dodatków (694)
o Modyfikowanie dodatku (695)
* Porównanie plików XLAM i XLSM (695)
o Pliki XLAM - przynależność do kolekcji z poziomu VBA (696)
o Widoczność plików XLSM i XLAM (697)
o Arkusze i wykresy w plikach XLSM i XLAM (697)
o Dostęp do procedur VBA w dodatku (698)
* Przetwarzanie dodatków za pomocą kodu VBA (701)
o Właściwości obiektu AddIn (703)
o Korzystanie z dodatku jak ze skoroszytu (706)
o Zdarzenia związane z obiektami Addin (706)
* Optymalizacja wydajności dodatków (707)
* Problemy z dodatkami (708)
o Zapewnienie, że dodatek został zainstalowany (708)
o Odwoływanie się do innych plików z poziomu dodatku (710)
o Wykrywanie właściwej wersji Excela dla dodatku (710)

Część VI: Tworzenie aplikacji (711)

Rozdział 22. Tworzenie pasków narzędzi (713)

* Wprowadzenie do pracy ze Wstążką (713)
* VBA i Wstążka (715)
o Dostęp do poleceń Wstążki (718)
o Praca ze Wstążką (719)
o Aktywowanie karty (721)
* Dostosowywanie Wstążki do własnych potrzeb (721)
o Prosty przykład kodu RibbonX (722)
o Prosty przykład kodu RibbonX - podejście 2 (725)
o Kolejny przykład kodu RibbonX (730)
o Demo formantów Wstążki (732)
o Przykład użycia formantu DynamicMenu (738)
o Więcej wskazówek dotyczących modyfikacji Wstążki (741)
* Tworzenie pasków narzędzi w starym stylu (742)
o Ograniczenia funkcjonalności tradycyjnych pasków narzędzi w Excelu 2010 (742)
o Kod tworzący pasek narzędzi (743)

Rozdział 23. Praca z menu podręcznym (747)

* Obiekt CommandBar (747)
o Rodzaje obiektów CommandBar (748)
o Wyświetlanie menu podręcznych (748)
o Odwołania do elementów kolekcji CommandBars (749)
o Odwołania do formantów w obiekcie CommandBar (750)
o Właściwości formantów obiektu CommandBar (751)
o Wyświetlanie wszystkich elementów menu podręcznego (752)
* Wykorzystanie VBA do dostosowywania menu podręcznego (754)
o Resetowanie menu podręcznego (755)
o Wyłączanie menu podręcznego (755)
o Wyłączanie wybranych elementów menu podręcznego (756)
o Dodawanie nowego elementu do menu podręcznego Cell (756)
o Dodawanie nowego podmenu do menu podręcznego (758)
* Menu podręczne i zdarzenia (761)
o Automatyczne tworzenie i usuwanie menu podręcznego (761)
o Wyłączanie lub ukrywanie elementów menu podręcznego (762)
o Tworzenie kontekstowych menu podręcznych (762)

Rozdział 24. Tworzenie systemów pomocy w aplikacjach (765)

* Systemy pomocy w aplikacjach Excela (765)
o Pomoc online (766)
* Systemy pomocy wykorzystujące komponenty Excela (766)
o Wykorzystanie komentarzy do tworzenia systemów pomocy (768)
o Wykorzystanie pól tekstowych do wyświetlania pomocy (769)
o Wykorzystanie arkusza do wyświetlania tekstu pomocy (770)
o Wyświetlanie pomocy w oknie formularza UserForm (771)
* Wyświetlanie pomocy w oknie przeglądarki sieciowej (774)
o Zastosowanie plików w formacie HTML (774)
o Zastosowanie plików w formacie MHTML (775)
* Wykorzystanie systemu HTML Help (776)
o Wykorzystanie metody Help do wyświetlania pomocy w formacie HTML Help (779)
* Łączenie pliku pomocy z aplikacją (780)
o Przypisanie tematów pomocy do funkcji VBA (780)

Rozdział 25. Tworzenie aplikacji przyjaznych dla użytkownika (783)

* Czym jest aplikacja przyjazna dla użytkownika? (783)
* Kreator amortyzacji pożyczek (783)
o Obsługa Kreatora amortyzacji pożyczek (784)
o Struktura skoroszytu Kreatora amortyzacji pożyczek (785)
o Jak działa Kreator amortyzacji pożyczek? (786)
o Potencjalne usprawnienia Kreatora amortyzacji pożyczek (793)
* Wskazówki dotyczące projektowania aplikacji (793)

Część VII: Inne zagadnienia (795)

Rozdział 26. Problem kompatybilności aplikacji (797)

* Co to jest kompatybilność? (797)
* Rodzaje problemów ze zgodnością (798)
* Unikaj używania nowych funkcji i mechanizmów (799)
* Czy aplikacja będzie działać na komputerach Macintosh? (801)
* Praca z 64-bitową wersją Excela (802)
* Tworzenie aplikacji dla wielu wersji narodowych (803)
o Aplikacje obsługujące wiele języków (805)
o Obsługa języka w kodzie VBA (805)
o Wykorzystanie właściwości lokalnych (806)
o Identyfikacja ustawień systemu (807)
o Ustawienia daty i godziny (809)

Rozdział 27. Operacje na plikach wykonywane za pomocą kodu VBA (811)

* Najczęściej wykonywane operacje na plikach (811)
o Zastosowanie poleceń języka VBA do wykonywania operacji na plikach (812)
o Zastosowanie obiektu FileSystemObject (816)
* Wyświetlanie rozszerzonych informacji o plikach (820)
* Operacje z plikami tekstowymi (821)
o Otwieranie plików tekstowych (822)
o Odczytywanie plików tekstowych (823)
o Zapisywanie danych do plików tekstowych (823)
o Przydzielanie numeru pliku (823)
o Określanie lub ustawianie pozycji w pliku (824)
o Instrukcje pozwalające na odczytywanie i zapisywanie plików (824)
* Przykłady wykonywania operacji na plikach (825)
o Importowanie danych z pliku tekstowego (825)
o Eksportowanie zakresu do pliku tekstowego (827)
o Importowanie pliku tekstowego do zakresu (828)
o Rejestrowanie wykorzystania Excela (829)
o Filtrowanie zawartości pliku tekstowego (830)
o Eksportowanie zakresu komórek do pliku HTML (830)
o Eksportowanie zakresu komórek do pliku XLM (832)
* Pakowanie i rozpakowywanie plików (835)
o Pakowanie plików do formatu ZIP (836)
o Rozpakowywanie plików ZIP (838)
* Działania z obiektami danych ActiveX (ADO) (838)

Rozdział 28. Operacje na składnikach języka VBA (841)

* Podstawowe informacje o środowisku IDE (841)
* Model obiektowy środowiska IDE (843)
o Kolekcja VBProjects (844)
* Wyświetlanie wszystkich składników projektu VBA (846)
* Wyświetlanie wszystkich procedur VBA w arkuszu (847)
* Zastępowanie modułu uaktualnioną wersją (848)
* Zastosowanie języka VBA do generowania kodu VBA (850)
* Zastosowanie VBA do umieszczenia formantów na formularzu UserForm (852)
o Operacje z formularzami UserForm w fazie projektowania i wykonania (852)
o Dodanie 100 przycisków CommandButton w fazie projektowania (854)
* Programowe tworzenie formularzy UserForm (855)
o Prosty przykład formularza UserForm (855)
o Użyteczny (ale już nie tak prosty) przykład dynamicznego formularza UserForm (857)

Rozdział 29. Moduły klas (863)

* Czym jest moduł klasy? (863)
* Przykład: utworzenie klasy NumLock (864)
o Wstawianie modułu klasy (865)
o Dodawanie kodu VBA do modułu klasy (865)
o Wykorzystanie klasy NumLock (867)
* Dodatkowe informacje na temat modułów klas (868)
o Programowanie właściwości obiektów (868)
o Programowanie metod obiektów (870)
o Zdarzenia definiowane w module klasy (871)
* Przykład: klasa CSVFileClass (871)
o Zmienne poziomu modułu dla klasy CSVFileClass (872)
o Definicje właściwości klasy CSVFileClass (872)
o Definicje metod klasy CSVFileClass (872)
o Wykorzystanie obiektów CSVFileClass (874)

Rozdział 30. Praca z kolorami (877)

* Definiowanie kolorów (877)
o Model kolorów RGB (878)
o Model kolorów HSL (878)
o Konwersja kolorów (879)
* Skala szarości (880)
o Zamiana kolorów na skalę szarości (883)
o Wyświetlanie wykresów w skali szarości (883)
* Eksperymenty z kolorami (885)
* Praca z motywami dokumentów (886)
o Kilka słów o motywach dokumentów (886)
o Kolory motywów dokumentów (887)
o Wyświetlanie wszystkich kolorów motywu (890)
* Praca z obiektami Shape (893)
o Kolor tła kształtu (893)
o Kształty i kolory motywów (895)
o Przykłady kształtów (897)
* Modyfikacja kolorów wykresów (897)

Rozdział 31. Często zadawane pytania na temat programowania w Excelu (901)

* FAQ - czyli często zadawane pytania (901)
* Ogólne pytania dotyczące programu Excel (902)
* Pytania dotyczące edytora Visual Basic (908)
* Pytania dotyczące procedur (911)
* Pytania dotyczące funkcji (916)
* Pytania dotyczące obiektów, właściwości, metod i zdarzeń (919)
* Pytania dotyczące formularzy UserForm (928)
* Pytania dotyczące dodatków (932)
* Pytania dotyczące pasków poleceń (934)

Część VIII: Dodatki (937)

Dodatek A: Zasoby online dotyczące Excela (939)

* Pomoc systemowa programu Excel (939)
* Pomoc techniczna firmy Microsoft (940)
o Opcje pomocy technicznej (940)
o Baza wiedzy firmy Microsoft (940)
o Strona domowa programu Microsoft Excel (940)
o Strona domowa pakietu Microsoft Office (940)
* Internetowe grupy dyskusyjne (941)
o Dostęp do grup dyskusyjnych za pomocą czytników grup dyskusyjnych (941)
o Dostęp do grup dyskusyjnych za pomocą przeglądarki sieciowej (941)
o Wyszukiwanie informacji w grupach dyskusyjnych (942)
* Strony internetowe WWW (943)
o Strona domowa Spreadsheet (943)
o Strona Daily Dose of Excel (944)
o Strona o Excelu Jona Peltiera (944)
o Pearson Software Consulting (944)
o Contextures (944)
o Pointy Haired Dilbert (944)
o Strony o Excelu Davida McRitchie (945)
o Mr. Excel (945)

Dodatek B: Instrukcje i funkcje VBA (947)

* Wywoływanie funkcji Excela w instrukcjach VBA (950)

Dodatek C: Kody błędów VBA (957)

Dodatek D: Zawartość płyty CD-ROM (961)

Skorowidz (977)

Opanuj możliwości VBA z największym autorytetem w dziedzinie Excela!

* Jak projektować przyjazne użytkownikom okna dialogowe?
* Jak stosować VBA do tworzenia użytecznych aplikacji dla Excela?
* Jak rozszerzać możliwości Excela i tworzyć praktyczne dodatki?

Nie należysz do osób, które onieśmiela potencjał Excela? Sprawnie tworzysz skoroszyty, wprowadzasz formuły, używasz funkcji arkuszowych i swobodnie posługujesz się Wstążką programu? Czujesz, że drzemie w nim jeszcze ogrom niezwykłych możliwości, ale nie wiesz, jak po nie sięgnąć? Najwyższa pora na naukę z Johnem Walkenbachem - najsłynniejszym ekspertem w dziedzinie Excela! Jeśli poznałeś już podstawowe funkcje tego programu, dzięki tej książce bez trudu opanujesz narzędzia zaawansowane, czyli takie, które naprawdę ułatwią i przyspieszą Twoją codzienną pracę!

Swoją naukę pod okiem mistrza zaczniesz od odświeżenia informacji na temat używania rozmaitych formuł oraz plików stosowanych i generowanych przez Excel. Zaraz potem przejdziesz do fascynującej części, poświęconej projektowaniu aplikacji w tym programie. Dowiesz się, czym taka aplikacja jest i jak szczegółowo wyglądają etapy jej tworzenia. Następnie opanujesz całą niezbędną wiedzę na temat języka VBA, aby sprawnie w nim programować oraz tworzyć funkcje i procedury. Nauczysz się również wykorzystywać jego możliwości podczas używania tabel przestawnych i wykresów. Ponadto wzbogacisz się o informacje na temat projektowania niestandardowych, przyjaznych okien dialogowych UserForm, automatycznej obsługi zdarzeń czy tworzenia praktycznych dodatków dla Excela.

* Przegląd możliwości Excela 2010
* Projektowanie aplikacji w programie Excel
* Język Visual Basic for Applications
* Zastosowanie formularzy UserForm
* Niestandardowe okna dialogowe
* Zaawansowane metody programowania
* Tabele przestawne, wykresy i obsługa zdarzeń
* Projektowanie dodatków do Excela
* Tworzenie systemów pomocy dla aplikacji
* Tworzenie aplikacji przyjaznych dla użytkownika
* Metody użycia VBA do pracy z plikami

Posiądź wiedzę profesjonalistów - wykorzystaj wszystkie
możliwości Excela i poszerzaj je!

Sięgnij po mistrzowskie umiejętności! Oto seria podręczników, w których najsłynniejszy ekspert w dziedzinie Excela, John Walkenbach, pokazuje, jak wykrzesać z tego programu maksimum możliwości! Te dedykowane średnio i bardzo zaawansowanym użytkownikom książki pozwalają wyjść poza świat standardowych narzędzi i dają praktyczną wiedzę o tym, jak rozszerzać i dopasowywać funkcjonalność Excela do własnych potrzeb! Fascynują Cię formuły, tworzenie makr, VBA czy projektowanie złożonych, przyjaznych dla użytkownika aplikacji? Nikt nie nauczy Cię więcej o Excelu niż sam mistrz Walkenbach!

sep
Opinie klientów
Dodaj własną opinię

Zawartosc koszyka
Brak produktów w koszyku
   Książka dnia

Polecamy

Hashtag

Remigiusz Mróz

Opinie o Albertus.pl na Ceneo.pl
   Bestsellery

LOL Zwierzątko Niespodzianka

Sprawdź cenę

Dobble
Rebel

Sprawdź cenę

Catan. Osadnicy z Catanu
Trefl

Sprawdź cenę

Super Slime Ponad 100 przepisów
Alyssa Jagan

Sprawdź cenę

Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej Przepisy
Beata Anna Dąbrowska

Sprawdź cenę

Kajko i Kokosz Szkoła latania
Janusz Christa

Sprawdź cenę

Potwory do szafy

Sprawdź cenę

PAKIET TYTUS ROMEK I ATOMEK SUPERKOLEKCJA 25 KSIĄG PRZYGÓD

Sprawdź cenę

Pakiet Cztery żywioły Saszy Załuskiej
Katarzyna Bonda

Sprawdź cenę
Księgarnia internetowa Albertus.pl zaprasza do zakupów. Nasza księgarnia wysyłkowa wyróżnia się bogatą ofertą jakiej nie mają inne księgarnie internetowe w Polsce. Zapraszamy do zakupów. Lokalizacja: Poznań.


Używamy pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies aby zapewnić szybkie działanie, sprawną nawigację, dostosowanie funkcji do indywidualnych potrzeb, a także do celów reklamowych i statystycznych.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies